Clip LMHT: Điều gì sẽ xảy ra khi VEIGAR lên 5000+ AP ??

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Điều gì sẽ xảy ra khi VEIGAR lên 5000+ AP

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu